ساربوک به صورت کتابفروشی فیزیکی و اینترنتی از طریق سایت sarbook.com به فروش کتاب می پردازد. ارسال این سایت رایگان می باشد.