چرا باید رمان های عاشقانه بخوانیم؟

چرا باید رمان های عاشقانه بخوانیم؟
رمان های عاشقانه و تأثیر خواندن آنها بر زندگی