{ معرفی کتاب } / مجموعه Arc of a Scythe

{ معرفی کتاب } / مجموعه Arc of a Scythe
زندگی در آرمان شهری فاصله گرفته از مرگ