کتاب غول مدفون اثری از کازوئو ایشی‌گورو

کتاب غول مدفون اثری از کازوئو ایشی‌گورو
معرفی کتاب محبوب و مشهور غول مدفون اثر کازوئو ایشی‌گورو به همراه آموخت...