کتاب خارجی خواندن کلاس دارد؟

توضیحاتی مختصر مثلا برای معرفی کتاب! شاید ارزشش را داشته باشد که بخوان...