کتاب پردازش تصویر با رزبری‌پای به زبان پایتون اثر رضا سعیدی انتشارات باوند

2.500.000 

خرید از ایران کتاب خرید از کتابستان

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

توضیحات

ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧه‌های ﮐﺪ از اﺑﺘﺪا، آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری PEP-8 شد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ‌ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﻮﺿﯿﺢ داده شود. ﻣﻦ از ﺟﺎن و دل ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وقت ﺻﺮف ﮐﺮده‌ام. اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﮏ ﺑﺮدی ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑاشد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت من در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن 3 و رزﺑﺮی‌ﭘﺎی ﻧﻮﺷته شده است. اینجانب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﭼﺎرﭼﻮب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﭘﺮدازش و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم. اﻣﯿﺪوارم از ﺧﻮاﻧﺪن و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻟﺬت ﺑﺮدم، ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ‌ﻣﯽدﻫﺪ:

• ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﺑﺮدی، ﭘﺎﯾﺘﻮن 3 و رزﺑﺮی ﭘﺎی
• Pi Raspberry ﺑﺎ ﻣﺎژول Camera Pi و یک وﺑﮑﻢ
• ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ Pillow و scipy.ndimage
• ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی تکمیلی ﻣﺎﻧﻨﺪ matplotlib ،NumPy و Tkinter ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

نویسنده رضا سعیدی ساعدی
ناشر باوند
شابک 9786229885680
موضوع هوش مصنوعی – پردازش تصویر
زبان نوشتار فارسی
قطع وزیری
نوع جلد شومیز
چاپ شده در ایران
تعداد صفحه 146

محبوب ترین کتاب های چاپی

مجموعه ای از پرفروش ترین کتاب های چاپی را اینجا ببینید و با تخفیف ویژه خریداری کنید👇

مشاهده و خرید