مقدمه‌ی داستان

مقدمه‌ی داستان
توضیحاتی درباره‌ی روند داستان، داستان و معرفی کتابی برای نویسندگان