از روی خاطرات واقعی بنویسیم یا نه؟

از روی خاطرات واقعی بنویسیم یا نه؟
بزرگترین منبع زندگی هر نویسنده ای برای نوشتن، خاطرات واقعی اش است. شای...