تا به کیفیت مورد نظر برسیم!

تا به کیفیت مورد نظر برسیم!
خانه برادرم بودم.بنگاه به برادرم زنگ زد که قرار است یک نفر بیاید واحد...