کتابی جدید همراه با چند شگفتانه

کتابی جدید همراه با چند شگفتانه
امروز روز تحویل کتاب جدید من یعنی The Practice است...