هنر و اخلاق از دیدگاه نُئل کرُل

هنر و اخلاق از دیدگاه نُئل کرُل
هنر و اخلاق از دیدگاه نُئل کرُلآیا سرشت هنر اخلاقی است؟ آیا در هنر چیز...