شاید:آنچه ما امروز تخیّل می کنیم،فردا ایده ی یک اختراع بزرگ باشد!(کتاب)

شاید:آنچه ما امروز تخیّل می کنیم،فردا ایده ی یک اختراع بزرگ باشد!(کتاب)
وقتی:چاق ترین و تنبل ترین شاگرد مدرسه،رئیس جمهور سرزمین جادویی بود!