هوش و عملگرایی در تولید محتوا: محتوا آن است که خود ببوید، نه آن که «فُرمش» بگوید!

هوش و عملگرایی در تولید محتوا: محتوا آن است که خود ببوید، نه آن که «فُرمش» بگوید!
اگر شما مسیری را بلد نباشید، اما بدانید ماشینی که در جلوی شما حرکت می‌...