معرفی کتاب زندگی با روان‌گسیختگی

معرفی کتاب زندگی با روان‌گسیختگی
تجربه واقعی نویسنده که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی می‌باشد. در این کتا...