نقدی بر کتاب ژرمینال اثر امیل زولا

نقدی بر کتاب ژرمینال اثر امیل زولا
در ۱۸۵۵ ویکتور هوگو از دنیا رفت و ژرمینال به دنیا آمد که "بینوایان" زو...