معرفی کتاب طنز از پشت میز عدلیه نوشته امین تویسرکانی

معرفی کتاب طنز از پشت میز عدلیه نوشته امین تویسرکانی
از پشت میز عدلیه مجموعه از داستان های واقعی است که توسط یک قاضی و به ز...