بریده‌هایی از کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه (قسمت اول)

بریده‌هایی از کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه (قسمت اول)
به جرات و بدون اغراق میتونم بگم یکی از بهترین کتاب‌هایی بود که در زمین...