معرفی دو کتاب از بهترین کتاب های عمرم انسان250 ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی

معرفی دو کتاب از بهترین کتاب های عمرم انسان250 ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی
شاید همه ی ما باید کل تفاسیر رو نگاهی بیاندازیم و سوال برامون پیش بیاد...