آینه‌های ذهن من

آینه‌های ذهن من
کاخ سفید فقط بخشی از زندگی پرفراز و نشیب میشل اوباماست. میشل رابینسون...