1984

1984
📚 توده‎ها به دلخواه خود و یا فقط به این دلیل که تحت ستم قرار گرفته‎اند...