ایده عالی ، مستدام !

ایده عالی ، مستدام !
make it to stickطوری بساز که بچسبه ! این عنوان اصلی کتاب هست ولی انصاف...