بادبادک باز، یادداشتی در ستایش شاهکار خالد حسینی

بادبادک باز، یادداشتی در ستایش شاهکار خالد حسینی
با اینکه مدت زیادی از خواندن شاهکار خالد حسینی ، بادبادک باز ، می‌گذرد...