خون بازی| نگاهی به کتاب باران در مترو نوشته ی مهدی افروزمنش

خون بازی| نگاهی به کتاب باران در مترو نوشته ی مهدی افروزمنش
داستانهایی با تم خشونت و دلهره ای دیوانه وار