بازمانده روز، رمانی عجیب اما دوست داشتنی

بازمانده روز، رمانی عجیب اما دوست داشتنی
مروری بر رمان بازمانده روز