کتاب تو کله خر هستی برو پیش ، پولدار می شوی

کتاب تو کله خر هستی برو پیش ، پولدار می شوی
کتاب تو کله خر هستی برو پیش ، پولدار می شوی به شما یاد می دهد که چطور...