بهمن ، عامل اصلی (داستان کوتاه)

بهمن ، عامل اصلی (داستان کوتاه)
رگِ گردنش باد کرده‌بود، نفسش به شماره افتاده‌بود، پلکِ پایین چشمِ چپش...