چه باید کرد-تولستوی

چه باید کرد-تولستوی
"پس چرا هیچ‌کس‌کاری‌نمی‌کند :" این‌همیشه‌ ورد زبان‌ام بود. بعدا فهمیدم...