حامی و بانی کتابخوانی باشید

حامی و بانی کتابخوانی باشید
اوضاع توزیع کتاب خوب است اما ترویج کتاب نه! شما نمی خواهید کمکی کنید