نبض مرگ

بیدار میشم، سرم انقدر سنگین هست که نتونم از بالشت بلندش کنم خیره میشم...