معرفی کتاب گاو بنفش

معرفی کتاب گاو بنفش
کتاب گاو بنفش توسط ست گادین نوشته شده و سیدبهشاد یاسینی آن را ترجمه کر...