حتماً نخوانيد؛ چون ممکن است به دردتان بخورد!

حتماً نخوانيد؛ چون ممکن است به دردتان بخورد!
اگه بدونیم میشه یه کارهایی از پیش برد انگار :)