حال خوب با کتاب خوب {معرفی گروه کتابخوانی}

حال خوب با کتاب خوب {معرفی گروه کتابخوانی}
سلام خوبین؟امروز میخوام در مورد یک گروه کتابخوانی خیلی خوب صحبت کنم که...