هابیل کیه؟ قابیل کدومه؟!

هابیل کیه؟ قابیل کدومه؟!
نگاهی به جزء از کل