محله ی جنی ها|نگاهی به رمان شغال آباد

محله ی جنی ها|نگاهی به رمان شغال آباد
داستانی که هم میترسید، هم می خندید و هم کلی خیال پردازی می کنید.