کتابهای مورد علاقه‌یِ ما در سال ۲۰۲۱ | بخش دهم: کتاب «شفقت‌ورزیِ خشم‌آگین بر خود»

کتابهای مورد علاقه‌یِ ما در سال ۲۰۲۱ | بخش دهم: کتاب «شفقت‌ورزیِ خشم‌آگین بر خود»
شفقت‌ورزیِ خشم‌آگین بر خود: چطور زنان میتوانند با مهار کردنِ مهربانی،...