نقد کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت

نقد کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت
خاطرات یک سفر دهه شصتی به ژاپن برای ایرانی در دهه نود