خدمتکار و پروفسور ??

خدمتکار و پروفسور ??
ما پروفسور صدایش میکردیم. او هم پسرم را جذر صدا میکرد. چون میگفت بالای...