پیشخدمت خسته

پیشخدمت خسته
لباسم را از روی زمین برداشتم.. جورابم را از روی میز.. کلاه مشکی کپ را...