کتاب 77 خطای رایج سرمایه گذاری اثر لاری سوئدرو

کتاب 77 خطای رایج سرمایه گذاری اثر لاری سوئدرو
کتاب خطاهای سرمایه گذاری شرحی است بر 77 خطای رایج که سرمایه گذاران مرت...