خلاصه کتاب اصل‌گرایی

خلاصه کتاب اصل‌گرایی
بشر همواره در حال انتخاب است؛ گاهی چشم بسته و گاهی از روی آگاهی و منطق...