خلاصه کتاب رهبری الکس فرگوسن اثر الکس فرگوسن و مایکل موریتز

خلاصه کتاب رهبری الکس فرگوسن اثر الکس فرگوسن و مایکل موریتز
تاب رهبری – درس هایی که از زندگی و سال های حضورم در منچستر یونایتد آمو...