خلاصه کتاب قدرت لحظات اثر چیپ هیث و دن هیث

خلاصه کتاب قدرت لحظات اثر چیپ هیث و دن هیث
کتاب قدرت لحظات با داستانی شروع می شود که در مورد دو شخص صحبت میکند ک...