معرفی کتاب خون خورده اثر مهدی یزدانی خرم

معرفی کتاب خون خورده اثر مهدی یزدانی خرم
کتاب را به پیشنهاد رضا امیرخانی برای کتاب خوانی در ایام کرونایی انتخاب...