یک داستانِ نسبتاً کودکانه...

یک داستانِ نسبتاً کودکانه...
تقصیرِ من بود...!!!اولِ مهر رسیده بود و من هم کیف و کتاب و رختِ نو خری...