داستان| کاش یه جایی بود...

داستان| کاش یه جایی بود...
_مریمی میگم کاش یه جایی بود هر وقت دلمون پر بود خسته بودیم بال و پر بس...