سندرم معرفی کتاب های ترجمه!

سندرم معرفی کتاب های ترجمه!
نگاهی به اطراف بندازیم می بینیم که هرچی معرفی کتاب هست برای کتب خارجیه...