خلاصه کتاب کِی (ترفندهای علمی زمان سنجی عالی)

خلاصه کتاب کِی (ترفندهای علمی زمان سنجی عالی)
زندگی همه ما تشکیل شده از تصمیم های گوناگون و پی در پی در مورد « کی» ....