علل گرایش و موانع کتابخوانی

علل گرایش و موانع کتابخوانی
چرا درصد سرانه مطالعه اینقدر فاجعه است؟