کتاب رایگان رد هت برای پترن دیزاین‌های کوبرنتیس

کتاب رایگان رد هت برای پترن دیزاین‌های کوبرنتیس
توی این چند سال، شاهد بعضی تغییرهای بنیادین در روش های توسعه، طراحی و...