کلیدر ، بلندترین رمان فارسی پیشکش عاشقان!

کلیدر ، بلندترین رمان فارسی پیشکش عاشقان!
پیشکش عاشقان!جمله ای که رمان بلند محمود دولت آبادی با آن شروع شده و پس...